Obchodné podmienky požičovne Domivosport

 

Všeobecné obchodné podmienky Požičovne Domivosport s.r.o. (ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“)

Prenajímateľom sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje Domivosport  s. r. o., Levická 1605,  94901 Nitra, IČO: 50 223 267 , IČ DPH: SK2120220344,  DIČ: 2120220344,  so sídlom SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. Č. 40367/N  (ďalej ako ,,prenajímateľ”) (ďalej len ako „Prenajímateľ“).

Kontaktné údaje:    Domivosport, Levická 1605 email: info@domivosport.sk,  tel.: +421 919 282 306

 

Článok I – Základné pojmy

  1. Cena: celková cena uvedená v Zmluve o Nájme za prenajaté športové vybavenie, ako aj DPH či iné dane alebo poplatky, ktoré sa k danému nájmu majú pripočítať
  2. Nájomca: fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prenajme športové vybavenie u Prenajímateľa
  3. Predmet nájmu: športové vybavenie podľa ponuky Prenajímateľa a požiadavky Nájomcu; najmä športové vybavenie lyžovanie a bicyklovanie ako sú : lyže, lyžiarky, palice, snowboardy, elektrobicykle a iné doplnky
  4. Prenajímateľ: spoločnosť domivosport, s.r.o., ktorá prenajíma športové vybavenie na základe zmluvy o nájme, a koná tak v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, vo svojom mene
  5. Rezervácia: úkon Nájomcu, ktorým si osobne, telefonicky alebo elektronicky zarezervuje predmet nájmu a ktorý vyjadruje vôľu Nájomcu si predmet nájmu prenajať za dohodnutú cenu a podľa podmienok týchto VOP
  6. VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky
  7. Záloha: suma zálohy za požičaný predmet nájmu, ktorý si účtuje Prenajímateľ za prenájom športového vybavenia. Záloha slúži na zabezpečenie predmetu nájmu v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia. Po vrátení predmetu nájmu bez vád sa záloha vracia Nájomcovi. Záloha je splatná vždy iba v hotovosti.
  8. Zmluva: zmluva o nájme hnuteľných vecí uzatvorená medzi Prenajímateľom a Nájomcom vo forme samostatnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany alebo vo forme predtlačeného formulára Prenajímateľa

Článok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi Prenajímateľom a Nájomcom, v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o nájme hnuteľných vecí, ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto VOP a uplatňovaním práv a plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týchto VOP majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

 

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok III –Uzatvorenie Zmluvy

Nájomca si osobne na predajni môže zvoliť športové vybavenie, ktoré bude tvoriť Predmet nájmu.

Zmluva je uzatváraná prostredníctvom aplikácie prenajímateľa, kde sú uvedené najmä identifikačné údaje prenajímateľa, predmet nájmu, cena nájmu, záloha, doba a termín nájmu, prípadne iné dohodnuté podmienky.

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

Cena za Predmet nájmu sa uhrádza vopred alebo najneskôr pri odovzdaní Predmetu nájmu Nájomcovi. Všetky ceny v Zmluve sú konečné. Cenu nájmu podľa Zmluvy môže Nájomca uhradiť:

  • v hotovosti pri osobnom prebratí Predmetu nájmu (do maximálnej hodnoty 5000 EUR)

Za úhradu Ceny si Prenajímateľ neúčtuje žiaden poplatok.

Pokiaľ počas doby nájmu dôjde k poškodeniu alebo neprimeranému opotrebeniu Predmetu nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi sumu opravy alebo kúpnu cenu nového športového vybavenia, pokiaľ by oprava nebola možná. Ceny nového športového vybavenia je možné nájsť v elektronickom obchode www.domivosport.sk

 

Článok V – Práva a povinnosti Prenajímateľa

Prenajímateľ je povinný vrátiť nájomcovi Zálohu po vrátení Predmetu nájmu bez vád Prenajímateľovi. Záloha sa vracia rovnakým spôsobom akým bola uhradená.

Prenajímateľ je povinný bezodplatne vymeniť Predmet nájmu alebo jeho časť, pokiaľ sa počas nájomnej doby zistí, že Predmet nájmu alebo jeho časť nie je spôsobilá na používanie.

Prenajímateľ nezodpovedá za bezpečnosť Nájomcu, prípadne iných osôb využívajúcich Predmet nájmu. Nájomca používa Predmet nájmu na vlastnú zodpovednosť.

V prípade vrátenia Predmetu nájmu s poškodením, ktoré vzniklo počas doby nájmu, Prenajímateľ vyčísli opravu Predmetu nájmu a túto sumu oznámi bez zbytočného odkladu Nájomcovi spoločne s inštrukciami na zaplatenie náhrady škody.

Článok VI – Práva a povinnosti Nájomcu

Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu len na účel, na ktorý je určený a to obvyklým spôsobom. Nájomca je povinný zaobchádzať s Predmetom nájmu šetrne tak, aby nedošlo ku škode alebo k jeho nadmernému opotrebeniu. Vybavenie je nutné chrániť pred poškodením ohňom, ostrými predmetmi, nárazom, zlým skladovaním, zlou obuvou. Vybavenie je nutné transportovať v transportnom batohu na to určenom.

Vybavenie môže používať len Nájomca a osoby určené Nájomcom. Za poškodenie vybavenia osobou, ktorej Nájomca vybavenie zveril, nesie zodpovednosť sám Nájomca. Nájomca nie je oprávnený Predmet nájmu ďalej prenajímať tretím osobám.

Právo užívať Predmet nájmu zaniká uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva dojednaná. Po zániku práva užívať Predmet nájmu je Nájomca povinný ho vrátiť na miesto určené v týchto VOP alebo na mieste, kde vybavenie prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Prípadné poškodenie alebo vady na Predmete nájmu vzniknuté z nedbanlivosti, nesprávnym užívaním alebo z iných príčin zavinených či spôsobených Nájomcom (vrátane situácie, kedy nebude známy vinník), hradí v plnej výške Nájomca.

Nájomca je povinný zabezpečiť Predmet nájmu pred krádežou. V prípade krádeže Predmetu nájmu je Nájomca povinný neodkladne ohlásiť udalosť orgánu činnému v trestnom konaní (Policajný zbor SR, resp.: iný oprávnený orgán v zahraničí) a predložiť Prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže.

V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia Predmetu nájmu sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi do 15 dní zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny nového Predmetu nájmu. Za nadmerné opotrebovanie Premetu nájmu spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Prenajímateľ. Nájomca sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku pri vrátení Predmetu nájmu, alebo v termíne určenom Prenajímateľom.

V prípade porušenia dohodnutých podmienok Zmluvy zo strany Nájomcu, má Prenajímateľ právo jednostranne odstúpiť od Zmluvy dňom, kedy zistí toto porušenie. Nájomca je povinný v tomto prípade okamžite na výzvu Prenajímateľa vrátiť Predmet nájmu a uhradiť s tým spojené náklady. Rozdiel v Cene nájmu medzi dohodnutým a skutočným nájmom sa v takomto prípade nevracia.

V prípade nedodržania dojednanej doby a času nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi náklady spojené s dlhšou dobou prenájmu.

V prípade nedodržania miesta vrátenia Predmetu nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi náklady spojené s vrátením Predmetu nájmu do dojednaného miesta, pokiaľ o to Prenajímateľ požiada.

Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v pôvodnom stave – výstroj musí byť očistená od snehu, blata (za neočistenie výstroja si prenajímateľ účtuje poplatok vo výške 5 EUR).

Nájomca pri elektronickom podpise Zmluvy preberá jedno vyhotovenie Zmluvy.

Článok VIII – Osobné údaje a ich ochrana

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov.

Nájomca berie na vedomie, že je povinný Prenajímateľovi poskytnúť správne a aktuálne osobné údaje z občianskeho preukazu alebo iného identifikačného preukazu, a bez ich poskytnutia nie je možné uzatvoriť Zmluvu.

Článok IX – Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Nájomcovi uzavretím Zmluvy. Nájomca uzatvorením Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Akákoľvek zmena VOP bude uverejnená na internetovej stránke Prenajímateľa. Platne uzavretá Zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzatvorená.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 6.7.2023

Vážime si vaše súkromie

Táto stránka používa cookies, aby vám ponúkla skvelý zážitok z prehliadania. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke Cookies. Nevyhnutné cookies sú automaticky zapnuté. Ak súhlasíte s prijatím všetkých cookies, ktoré sa nachádzajú na tomto webe, môžete to potvrdiť tlačidlom “Súhlasím a pokračovať“.Ak chcete svoje nastavenia upraviť, kliknite na tlačidlo “Upraviť nastavenia cookies“.